Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


The peculiarities of debts receivable accounting according to the national and international standards: a comparative aspect

Stupnytska T.; Volodina O.; Vasylieva Yu.

Key words: indebtedness; liabilities; debtors; debts receivable; comparative analysis of the aspects of debts receivable accounting; international standards of accounting; national standards of accounting.

Page: 103-108

Abstract

In Ukraine, since the beginning of formation of market relations and so far, a lot of urgent and important questions, connected with debts receivable accounting, have been existed. Therefore, it stipulates constant considering of normative acts and regulating documents, working out of the new ways of perfection of the organization and methods of calculations with debtors. The question of debts receivable management and accounting is rather an important and complicated element, because the financial condition of an enterprise depends to a great extent on presence and efficient management of this type debts.
The question of debts receivable accounting is regulated by the Ukrainian Law "About Accounting and Financial Reporting in Ukraine", national standards of accounting (SA) and international standards of financial reporting (ISFR), as debts receivable refers to the enterprise assets and influences determination of the real financial condition of the enterprise.
The comparative analysis of the aspects of debts receivable accounting according to the national and international standards of accounting has been conducted in the article. The peculiarities of accounting have been considered and common and distinctive features of debts receivable accounting have been determined both according to SA and to ISFR.


Referencs

1. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 10 «Debitorska zaborhovanist», zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy №237 vid 08.10.1999 r. : Za stanom na 27 chervnia 2013 roku. (2013). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
2. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 1 «Podannia finansovoi zvitnosti» : Za stanom na 1 sichnia 2012r. (2012). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_013
3. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 32 «Finansovi instrumenty: Podannia» : Za stanom na 1 sichnia 2012r. (2012). Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_029
4. Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 39 «Finansovi instrumenty: Vyznannia ta otsinka» : Za stanom na 17 zhovtnia 2013 r. (2013). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_015
5. Instruktsiia pro zastosuvannia Planu rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstv i orhanizatsii zatverdzhena nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 21.12.99r. № 291 : Za stanom na 12 hrudnia 2017 roku. (2017). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
6. Blank, I. A. (2002). Upravlenie aktivami. K.: Nika-Tsentr ; Elga.
7. Bondarenko, O. S. (2008). Suchasni pidkhody do obliku debitorskoi zaborhovanosti u vitchyznianii ta zarubizhnii praktytsi. Investytsii: Praktyka Ta Dosvid, (18), 36-39.
8. Brihkhem, Ye. (1997). Osnovy finansovoho menedzhmentu. K.: Molod.
9. Butynets, F. F. (2005). Bukhhalterskyi finansovyi oblik (6th ed.). Zhytomyr: PP «Ruta».
10. Holov, S. F., & Kostiuchenko, V. M. (2008). Bukhhalterskyi oblik i finansova zvitnist za mizhnarodnymy standartamy (2nd ed.). Kh.: Faktor.
11. Hubachova, O. M., & Melnyk, C. I. (2012). Oblik u zarubizhnykh krainakh (2nd ed.). K.: Tsentr uchbovoi literatury.
12. Kireitsev, H. H. (2001). Finansovyi menedzhment. Zhytomyr: ZhITI.
13. Luchko, M. R., & Benko, I. D. (2016). Bukhhalterskyi oblik u zarubizhnykh krainakh. Ternopil: TNEU.
14. Tsal-Tsalko, Iu. S., Kirieitsev, H. H., & Lukanov, I. V. (2011). Mizhnarodni standarty bukhhalterskoho obliku ta finansovoi zvitnosti. Zhytomyr: PP «Ruta».
15. Sharashydze, T. (Trans.). (2009). Mizhnarodni standarty bukhhalterskoho obliku. K.

DOI: 10.15673/fie.v10i1.873

Download PDF