Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


The role of information technologies in the management of the enterprise

Pchelianska H.; Vaskovska K.; Pcheliansky D.

Key words: information; information technologies; management solution; integrated information space; decision support system; business process; enterprise management.

Page: 71-75

Abstract

The purpose of this study is to highlight and analyze the theoretical and practical aspects of the application of information technologies in enterprise management. The article explores the role of information technologies in enterprise management, reveals the essence and prospects of introducing information technologies in the management of modern enterprises. The definition of information technologies has been given, the list of advantages of using information technologies in enterprise management has been defined. The tendencies of introduction of information technologies in the production activity of enterprises have been reflected. The concepts of enterprise management with the use of information technologies have been considered. The introduction of information technologies in enterprise management accelerates the processing of information, reduces management personnel, provides qualitative management information, allows timely and qualitatively conduct diagnostics of economic activities, increases the speed of management decisions. The advantages and disadvantages of using information technologies in the process of making managerial decisions at the enterprise have been analyzed. The effectiveness of the use of information technologies in the process of making managerial decisions has been determined. The development of information technologies and their integration with the sphere of management and the economy of the enterprise will contribute to the optimal development of enterprises. Further research in this direction should be aimed at creating a universal model of information technologies that will significantly improve the efficiency of enterprise management.


Referencs

1. Iovcheva, A. M. (2014). Informatsiine suspilstvo v umovakh hlobalizatsiinoho rozvytku. Naukovi Pratsi Chornomorskoho Derzhavnoho Universytetu Imeni Petra Mohyly Kompleksu "Kyievo-Mohylianska Akademiia", 236(224), politolohiia, 108-111.
2. Kryvov’iaziuk, I. V., & Kulyk, Yu. M. (2013). Problemy zaprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii v upravlinni lohistychnoiu systemoiu pidpryiemstva. Aktualni Problemy Ekonomiky, (12), 83-90.
3. Lutsenko, V. M., & Balan, A. M. (2013). Osoblyvosti systemy kontroliu informatsii potokiv velykoho rozmiru. Zakhyst Informatsii, (3), 231-235.
4. Markova, T. D., & Pchelianska, H. B. (2016). Osoblyvosti vykorystannia informatsiinykh system i tekhnolohii v systemi obliku ta kontroliu. Ekonomika Kharchovoi Promyslovosti,8(3), 40-45. doi:10.15673/fie.v8i3.207
5. Petrukhno, Yu. Ye. (2014). Informatsiine suspilstvo: Poniattia, osnovni skladovi, kharakterystyka. Visnyk Odeskoho Natsionalnoho Universytetu, 19(1), bibliotekoznavstvo. bibliohrafoznavstvo. knyhoznavstvo, 127-133.
6. Titova, O. P. (2012). Osoblyvosti ta perevahy vykorystannia novitnikh informatsiinykh tekhnolohii v upravlinni ahrokholdynhu «Ukrlendfarmin». Visnyk Zhytomyrskoho Natsionalnoho Ahroekolohichnoho Universytetu, (2 (2)), 90-96.
7. Tkal, Ya. S. (2014). Osoblyvosti vykorystannia informatsiinykh system i tekhnolohii obliku. Visnyk Berdianskoho Universytetu Menedzhmentu I Biznesu, (2 (26)), 127-130.
8. Yanchuk, T. V. (2014). Alhorytm vprovadzhennia informatsiinykh tekhnolohii v suchasnyi biznes. Naukovyi Visnyk Khersonskoho Derzhavnoho Universytetu, (5), 3 «ekonomichni nauky», 128-130.
9. Yatsiuk, S. (2013). Osoblyvosti metodyky vykladannia informatsiinykh system i tekhnolohii dlia studentiv-menedzheriv. Naukovyi Visnyk Skhidnoievropeiskoho Natsionalnoho Universytetu Imeni Lesi Ukrainky, (7), pedahohichni nauky, 92-95.
10. Informatizatsiya predpriyatiya: Preimuschestva i nedostatki. Retrieved from http://economyz.ru/informatsionnye-tekhnologii-v-biznese/

DOI: 10.15673/fie.v10i1.868

Download PDF