Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Features of risk assessment of industrial enterprises activities

Basіurkina N.; Shaleny V.

Key words: risk assessment; risk management; industry; risk-generating factor; risk matrix.

Page: 46-53

Abstract

The article deals with the main theoretical aspects of risk assessment of industrial enterprises in the short-and long-term periods. The main features of short-term and long-term risks inherent to industrial enterprises have been determined. Comprehensive risk assessment methodology has been developed based on obtaining coherent assessment of the level of short-term and long-term risks. This methodology can be implemented in the form of an express assessment (simplified risk assessment) and in the form of risk matrix (advanced assessment of risks), depending on the objectives of the assessment, available resources and other constraints. The expediency of using an express assessment is, first of all, in the analysis of dynamics of the level of risk at the enterprise. By positioning the risk profile of an enterprise in a certain area of the matrix of risks, it is possible to determine the main reserves for reducing the overall level of risk and increase the effectiveness of risk management. The assessment of the risk level dynamics of activity, obtained in the form of risk vector, also provides significant basis for decision making on risk management.


Referencs

1. Smit, A. (2016). Ssledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov (1-3). M.: Eksmo.
2. Nayt, F. H. (2003). Risk, neopredelennost i pribyil. M.: Delo.
3. Shumpeter, Y. (1982). Teoriya ekonomicheskogo razvitiya (issledovanie predprinimatelskoy pribyili, kapitala, kredita, protsenta i tsikla kon\'yunkturyi). M.: Progress.
4. Holms, E. (2007). Risk-menedzhment. M.: Eksmo.
5. Errou, K. D. (2003). Vospriyatie riska v psihologii i ekonomicheskoy nauke. Retrieved from http://ecsocman.hse.ru/text/18728983/
6. Algin, A. P. (1994). Grani ekonomicheskogo riska. M.: Znanie.
7. Balabanov, I. T. (1996). Risk-menedzhment. M.: Finansyi i statistika.
8. Badalova, A. G. (2006). Upravlenie riskami proizvodstvennyih sistem: Teoriya, metodologiya, mehanizmyi realizatsii. M.: «Stankin», «YaNUS-K».
9. Ivchenko, I. Yu. (2004). Ekonomichni ryzyky. K.: Tsentr navchalnoi literatury.
10. Vitlinskyi, V. V., Nakonechnyi, S. I., & Sharapov, O. D. (1996). Ekonomichnyi ryzyk i metody yoho vymiriuvannia. K.: IZMN.
11. Granaturov, V. M. (2002). Ekonomicheskiy risk: Suschnost, metodyi izmereniya, puti snizheniya. M.: Delo i servis.
12. Luk’ianova, V. V., & Holovach, T. V. (2007). Ekonomichnyi ryzyk. K.: Akademvydav.
13. Shalenyi, V. A. (2017). Osnovni metodychni zasady korotkostrokovoi ta dovhostrokovoi otsinky ryzykiv promyslovykh pidpryiemstv. Prychornomorski Ekonomichni Studii, (22), 133-137.
14. Basiurkina, N. Y. (2017). Pryvablyvist kharchovoho biznesu v Ukraini (N. Y. Basiurkina, Ed.). Odesa: Odeska nats. akad. kharchovykh tekhnolohii.
15. Yankovyi, O. H. (2015). Latentni oznaky v ekonomitsi. Odesa: Atlant.

DOI: 10.15673/fie.v10i1.865

Download PDF