Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Current assets of the enterprise: theoretical and practical aspects

Kuprina N.; Chernenko I.

Key words: current assets; working capital; current funds; flow assets; reserves; accounts receivable; monetary funds; liquidity of current assets.

Page: 28-37

Abstract

In the article the concepts and categories of nature of the categories "current assets", "working capital", "current funds" have been examined and investigated the relationship between these categories and approaches to classification of current assets of enterprise that are presented in the publications of domestic and foreign scientists. The have been investigated analysis of composition, structure and dynamics of the working capital of an enterprise and its separate elements were made for four years, which is invested in its current assets based on the data of food industry enterprises of Odesa region. Estimation of the effect of turnover of enterprise working capital invested in accounts receivable and reserves on liquidity of current assets has been was made. The ways of increasing efficiency of current assets use in PLC “Odesaconditer” were proposed.


Referencs

1. Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti», zatverdzhenyi nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 №73 (zi zminamy ta dopovnenniamy). (2017). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
2. Baranov, E. P. (2001). Dinamika promyishlennogo proizvodstva i delovoy aktivnosti predpriya-tiya. Ekonomist, (8), 24.
3. Betekhtina, L. O. (2009). Ekonomichna sutnist oborotnoho kapitalu pidpryiemstva. Biznes navihator, (1 (16)), 74-77.
4. Bilyk, M. D., Pavlovska, O. V., & Prytuliak, N. M. (2007). Finansovyi analiz. K.: KNEU.
5. Blank, I. A. (2001). Osnovyi finansovogo menedzhmenta (Vol. 1, «Biblioteka finansovogo menedzhera»). K.: Nika-Tsentr, Elga.
6. Blank, I. A. (2003). Upravlenie aktivami i kapitalam predpriyatiya. K.: Nika–Tsentr, Elga.
7. Bubniak, I. M. (2009). Finansovyi menedzhment. K.: Omeha.
8. Volodkina, M. V. (2004). Ekonomika promyslovoho pidpryiemstva. K.: Tsentr navchalnoi literatury.
9. Hrynova, V. M., & Koiuda, V. O. (2006). Finansy pidpryiemstv (2nd ed.). K.: Znannia-Pres.
10. Demchenko, T. A. (2007). Oborotni aktyvy ta yikh vidobrazhennia v bukhhalterskomu obliku i finansovii zvitnosti. Aktualni Problemy Ekonomiky, (9), 179-185.
11. Kovalev, V. V., & Volkova, O. K. (2007). Analiz hozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya. M.: Prospekt.
12. Kovalchuk, I. V. (2008). Ekonomika pidpryiemstva. K.: Znannia.
13. Kuprina, N. M. (2003). Vplyv efektyvnosti vykorystannia oborotnoho kapitalu na platospromozhnist pidpryiemstv khlibopekarnoi promyslovosti Odeskoi oblasti. Ahrarnyi Visnyk Prychornomoria, (22), 274-280.
14. Kuprina, N. M. (2002). Evoliutsiia pidkhodiv do pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia oborotnym kapitalom u robotakh zakordonnykh vchenykh. Ekonomika: Problemy Teorii Ta Praktyky, (141), 69-72.
15. Kuprina, N. M. (2003). Evoliutsiia pidkhodiv do pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia oborotnym kapitalom u robotakh vitchyznianykh vchenykh. Ekonomika: Problemy Teorii Ta Praktyky, (167), 18-26.
16. Nepochatenko, O. O., & Melnychuk, N. Yu. (2013). Finansy pidpryiemstv. K.: «Tsentr uchbovoi literatury».
17. Poddierohin, A. M., Bilyk, M. D., & Buriak, L. D. (2007). Finansy pidpryiemstv (6th ed.) (A. D. Poddierohin, Ed.). K.: KNEU.
18. Rotshteyn, L. A. (1986). Oborotnyie sredstva v promyishlennosti. M.: Finansyi i statistika.
19. Rusak, N. A., & Rusak, V. A. (1997). Finansovyiy analiz sub\'ekta hozyaystvovaniya. Mn.: Vyissh. shk.
20. Sirotkin, S. A. (2007). Oborotnyie sredstva i oborotnyie aktivyi v sovremennoy ekonomike. Regionalnaya Ekonomika I Upravlenie, (1 (9)), 65.
21. Solianyk, L. H. (2009). Oborotni zasoby promyslovoho pidpryiemstva: Optymizatsiia upravlinnia (O. S. Halushko, Ed.). Dnipropetrovsk: NHU.
22. Filimonenkov, O. S. (2004). Finansy pidpryiemstv (2nd ed.). K.: MAUP.
23. Frolova, L. V. (2001). Ekonomika predpriyatiya v strukturno-logicheskih shemah (L. V. Frolova, A. A. Bakunov, & L. V. Sharuga, Eds.). Donetsk: DonGUET.
24. Kuprina, N. M. (2013). Analiz likvidnosti aktyviv v orhanizatsiino-ekonomichnomu mekhanizmi optymalnoho upravlinnia oborotnym kapitalom pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti. In V. V. Nemchenko (Ed.), Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti Ukrainy: Analiz ta syntez metodiv (pp. 59-66). Odesa: Feniks.

DOI: 10.15673/fie.v10i1.863

Download PDF