Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

The analysis of theoretical approaches concerning determination of monetary means according to the accounting standards

Stupnytska T.; Volodina O.; Martynovska O.

Key words: monetary means; assets; the most available assets; classification of monetary means.

Page: 102-107

Abstract

The analysis of theoretical approaches concerning determination of “monetary means” concept and their classification in the economic literature and according to the accounting standards, has been considered in the article. Monetary means are the most available assets of the enterprise, which provide its necessary paying capacity, and it causes the necessity to get full information about their movement and balance in the enterprise to increase efficiency of their use and management.


Referencs

1. Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» zat-verdzhene nakazom Ministerstva finansiv 07.02.13 №73): za stanom na 8 liutoho 2014 r. (2014). Retrieved from https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/nacionalyne-pologhennya-standartu-1021081.html
2. MSBO 1 «Podannia finansovoi zvitnosti». (2015). Retrieved from https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO1_01012015.pdf
3. MSBO 7 «Zvit pro rukh hroshovykh koshtiv». (2015). Retrieved from https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO7_01012015.pdf
4. Forma № 5 «Prymitky do richnoi finansovoi zvitnosti» (zatverdzheno nakazom Minfinu vid 29.11.2000 №302 u redaktsii nakazu Minfinu vid 28.10.2003 №602 iz zminamy vnesenymy nakazamy Minfinu №989 vid 10.12.2002, №602 vid 28.10.2003, №1238 vid 14.10.2008. (2008). Retrieved from https://buhgalter911.com/blanki/finansovaya-otchetnost/forma-n-5-prymitki
5. Bondarenko, N. M., & Taran, V. V. (2017). Orhanizatsiia obliku i kontroliu hroshovykh koshtiv. Prychornomorski ekonomichni studii, (17), 229-234.
6. Iefimenko, V. I., & Luk’ianenko, L. I. (2005). Oblik u zarubizhnykh krainakh (V. I. Iefimenko, Ed.). K.: KNEU.
7. Ivchenko, L. V. (2016). Sutnist hroshovykh koshtiv: pidkhody do vyznachennia. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/10-2016/167.pdf
8. Ostafiichuk, S. M. (2011). Klasyfikatsiia hroshovykh koshtiv ta yikh ekvivalentiv dlia potreb bukhhalters-koho obliku ta analizu. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky., (20), ІІ, 261-267
9. Sopko, V. (2010). Bukhhalterskyi oblik (2 vyd., pererob. i dop. ed.). K.: KNEU.
10. Pyskunov, R. A., & Sukhacheva, V. A. (2014). Klasyfikatsiia hroshovykh koshtiv. Retrieved from http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=74812
11. Poddierohin, A. M., & Nevmerzhytskyi, Ia. I. (2010). Efektyvnist upravlinnia hroshovymy potkamy pid-pryiemstva. Finansy Ukrainy, (11), 119-127.
12. Tkachenko, N. M. (2011). Bukhhalterskyi oblik, opodatkuvannia i zvitnist (5-te vyd. ed.). K.: Altera.
13. Filimonenko, O. S. (2005). Finansy pidpryiemstv. K.: Kondor.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.751

Download PDF