Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING AS A TOOL TO PROMOTE COMPETITIVENESS AND EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Kuprina N.

Key words: management ccounting;strategic management accounting;methods of management accounting;efficiency of activity;competitiveness of the enterprise

Page: 45-51

Abstract

Approaches to the definition of essence of strategic management accounting in scientific works of national and foreign scientists are considered. The objective necessity of its application at the enterprises of Ukraine in the current conditions of the state and development of the economy and market relations which requires the expansion of the range of its objects and methods of management accounting are substantiated. The necessity of adaptation of foreign experience of organization and introduction of strategic management accounting, are considered application of methods of its management to national economic and market conditions, taking into account specificity in Ukraine. The place of strategic management accounting as an instrument in the system of management of the efficiency of their activities and competitiveness in the present conditions is given.


Referencs

1. Nemchenko, V. V., Trishyn, F. A., Ivanchenkova, L. V., & . Tkachuk, H. .. (2015). Oblikovo-analitychne
zabezpechennia v umovakh upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva: . Odessa: Feniks.

2. Kuprina , N. M., Nemchenko, V. V., . Ivanchenkova, L. V., & Tkachuk, H. .. (2017). Orhanizatsiia
upravlinskoho obliku: aspekt stratehichnoho upravlinnia // Rozvytok finansovoi systemy suchasnoho pidpryiemstva:
oblikovo-analitychnyi aspekt . Odessa: Feniks.

3. Lyshchenko, O. H., & . Herasymenko, I. A. (2016). Stratehichnyi upravlinskyi oblik yak efektyvnyi
instrument upravlinnia konkurentospromozhnistiu . Derzhava ta rehioni. Seriia «Ekonomika ta pidpryiemnytstvo»,
1(87), 59-67.

4. Maksymenko D.V. Upravlinskyi oblik yak systema informatsiinoho zabezpechennia upravlinskykh rishen.
Retrieved August 17, 2017, from Rezhym dostupu: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
C21COM=F&I21DBN =UJRN&P21DBN =UJRN&S21CNR=20&Z21ID.

5. Chupryna, L. V. (2014). Upravlinskyi oblik v suchasnomu menedzhmenti pidpryiemstva . Visnyk NTU
«KhPI», 34, 154-157.

6. Pylypenko , I. I., Shevchuk, V. O., & Napadovska, L. V. (2003). Modyfikatsiia system obliku ta audytu v
umovakh hlobalizatsii ekonomiky . Visnyk Zhytomyrskoho derzh. tekhnol. un-tu: Ekonomichni nauky, 2(24), 123-130.

7. Radchenko, K. O. (2002). Problemnyi upravlinskyi oblik ta yoho prohnostychna funktsiia . Portal dlia
upravlintsiv, 10, 24-31.

8. Petrik , O. (2012). Upravlinskyi oblik ta problemy yoho vprovadzhennia v suchasnykh umovakh na
pidpryiemstvakh Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats DETUT. Seriia «Ekonomika i upravlinnia», 21-22, 2nd ser., 299-
304.

9. Simmonds, K. (2006). The accounting assessment of competitive position. European Journal of Marketing.
Organization and Society, 1, 84-95.

10. Atamas, P. I. (2006). Upravlinskyi oblik: navch. posib. . K.: Tsentr navchalnoi literatury.

11. Kuprina, N. M. (2016). Efektyvnist diialnosti pidpryiemstv ta yikh ob’iednan: analiz, monitorynh,
zabezpechennia. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, (1), 8th ser., 19-25; DOI: 10.21691/fie.v8i1.51

DOI: 10.15673/fie.v9i3.623

Download PDF