Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ

Маркова Т.Д.; Пчелянська Г.Б.

Ключеві слова: інформаційне суспільство; інформаційні технології; комп’ютерна система; облік; контроль

Сторінки: 40-45

Анотація

У статті досліджено особливості використання комп’ютерних інформаційних технологій в си-стемі обліку та контролю в сфері підприємницької діяльності. Проаналізовано переваги та недоліки їх застосування в процесі ведення та прийняття рішень щодо управління бізнесом, враховуючи ви-моги сучасного ринку конкурентоспроможності. Визначено змістовну сутність поняття «інформаційне суспільство» та обґрунтовано її вплив у життєдіяльності суб’єктів господарювання.


Посилання

1. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом під-готовки «Транспортні технології» / О. В. Грицунов. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с.
2. Рижко Л. В. Інформаційне суспільство: особливості наукового простору / Л. В. Рижко // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2010. – № 2. – С. 31-36.
3. Іовчева А. М. Інформаційне суспільство в умовах глобалізаційного розвитку / А. М. Іовчева // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Політологія. – 2014. – Т. 236, Вип. 224. – С. 108-111.
4. Петрухно Ю. Є. Інформаційне суспільство: поняття, основні складові, характеристика / Ю. Є. Петрухно // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. – 2014. – Т. 19, Вип. 1. – С. 127-133.
5. Яцюк С. Особливості методики викладання інформаційних систем і технологій для студентів-менеджерів / С. Яцюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. – 2013. – № 7. – С. 92-95.
6. Ткаль Я. С. Особливості використання інформаційних систем і технологій обліку / Я. С. Ткаль // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу – 2014. – № 2 (26). – С.127-130.
7. Луценко В.М. Особливості системи контролю інформації потоків великого розміру // В.М. Лу-ценко, А.М. Балан // Захист інформації. – 2013 – №3. – С.231-235.
8. Тітова О. П. Особливості та переваги використання новітніх інформаційни технологій в управ-лінні агрохолдингу «Укрлендфармін» / О. П. Тітова // Вісник Житомирського національного агроекологіч-ного університету. – 2012. – № 2(2). – С. 90-96.
9. Бенько М.М. Можливості здійснення фінансового аудиту у середовищі інформаційних техноло-гій / М. М. Бенько // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 2. – С. 3-8.
10. Людвенко Д.В. Особливості функціонування обліково-інформаційних систем на сучасних підп-риємствах / Д. В. Людвенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної меди-цини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2011. – Т. 13, № 1(2). – С. 42-46.
11. Информатизация предприятия: преимущества и недостатки [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу : http://economyz.ru/informatsionnye-tekhnologii-v-biznese/

DOI:

Завантажити PDF